Parastoo Sedaghat

  • 2021-12-19

‌‌هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران در تمایل به سرمایه گذاری مجدد در بازار. more ‌‌هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران در تمایل به سرمایه گذاری مجدد در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. ابعاد عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران شامل مکان سرمایه گذاری، قوانین و مقررات سرمایه گذاری، موقعیت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی سرمایه گذاری و سودآوری سرمایه گذاری است. رضایت سرمایه گذاران نیز بهعنوان متغیر میانجی در این پژوهش استفاده شده است. این مطالعه از لحاظ هدف،كاربردی و توصیفی می باشد و از حیث نحوة ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می باشد كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 363 نفر از سرمایه گذاران بهعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت آزمودن فرضیات از مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. بهمنظور برآورد مدل از روش های مدل یابی معادالت ساختاری و از نرم افزار Lisrel 8. 5 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد كه ابعاد رفتار سرمایه گذاران دارای تأثیر مستقیمی بر رضایت سرمایه گذاران بوده كه نقدینگی سرمایه گذاری با ضریب اثر 0/79 و عدد معناداری 7/64 در رتبة اول تأثیر قرار گرفته است. قوانین و مقررات سرمایه گذاری با ضریب اثر0/50 و عدد معناداری 3/36 در رتبة آخر قرار گرفته است. همچنین رضایت سرمایه گذاران بر تمایل به سرمایه گذاری مجدد دارای تأثیر مستقیم است.

Introduction The research carried out as a part of this project concerns Initial Public Offers in. more Introduction The research carried out as a part of this project concerns Initial Public Offers in the Indian stock market during the 5-year period, 2002-2007. There have been 272 IPO’s during this period. The main objective of the research is to understand factors that influence the IPO’s, globally as well as in India, benchmark these in the context of IPO’s during the period 2002-2007 and to draw specific, statistically relevant inferences. The factors that are considered important in the case of IPO’s, as judged by their recurrence in 600 plus papers and articles on the subject which have been studied are: IPO underpricing, Role played by underwriters and investment bankers, Pricing and marketing issues and impact of IPO’s on corporate structure. In addition, several minor issues and practices have been cited in the papers which have provided insights for the research. The objectives formulated for the research are as follows: i. To evaluate role played by IPO’s in corporate finan. Не удалось загрузить все результаты. ПовторитьПовторная попытка…

در این مطالعه رابطه بین اعتماد سازمانی و تغییر و واسطه RO بررسی شده است. بیشتر این مطالعه رابطه بین اعتماد سازمانی و تغییر و نقش واسطه گر تعهد به تغییر در شرکتهای بیمه Sanandaj را مورد بررسی قرار داده است. جمعیت این مطالعه (159 نفر) شامل کارمندان شرکتهای بیمه Sanandaj است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب به اندازه جمعیت هر شرکت ، 112 شرکت بیمه &#39 ؛کارمندان و مدیران به عنوان نمونه این مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه ها برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری در هر دو سطح توصیفی و استنباطی ، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه ها &#39 ؛قابلیت اطمینان توسط ضریب آلفا کرونباخ &#39 ؛قابلیت اطمینان اعتماد سازمانی ، تغییر سازمانی و تعهد به تغییر پرسشنامه ها 855 ، 786/0 و 761/0 مربوط بود. تمام فرضیات در سطح اطمینان 95 ٪ تأیید شد و نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی تأثیر معنی داری بر روی آن داشته است.

Research paper thumbnail of Effect of Risk Perception and Risk Tolerance on Investors' Decision Making in Tehran Stock Exchange

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر درک ریسک و ریسک است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر درک ریسک و تحمل ریسک بر روی سرمایه گذاران است &#39 ؛تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار تهران در زمان ژوئیه تا آوریل 2015. جمعیت آماری شامل کلیه سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به اینکه جامعه نامحدود نبود ، تعداد نمونه های مورد نیاز با استفاده از فرمول 384 Cochran با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ، منصوب شدروش انتخاب شدهتعداد تحقیقات سرمایه گذاران حرفه ای ، 108 کارگزار حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران در میان سایرین ، سرمایه گذاران فردی مورد سؤال قرار گرفتند. این مطالعه از نظر هدف ، تحقیق و بررسی کاربردی است. با توجه به روش استنباط ، این تحقیق توصیفی است - تجزیه و تحلیل. جمع آوری داده ها و ابزارها و روشهای اندازه گیری موجودی از سه منبع معتبر است که متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در قالب 30 سؤال با استفاده از قابلیت اطمینان ضریب کرونباخ و#39 ؛

این مطالعه به بررسی عوامل تعیین کننده تامین مالی بر روی منابع نقدینگی شرکت در سال 1399 می پردازد. بیشتر این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده تامین مالی بر روی منابع نقدینگی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق توصیفی رگرسیون است. داده ها و اطلاعات بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق در این رویداد پس از عمل و داده ها بر اساس داده های ثانویه است. گردآوری داده ها بر اساس داده های تابلویی توصیفی رگرسیونی بوده است. نمونه 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معناداری ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون t با استفاده از Eviews و Excell برای تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق به شرح زیر است؛بین میزان نسبت های اهرمی، میزان نقدینگی و منابع نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. بین سودآوری، پرداخت سود سهام و اندازه هفتم رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مالی است. بیشتر پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در بانک های تجاری سراسر کردستان است. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی شامل مسئولیت اقتصادی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت انسانی و عملکرد مالی پرداخته است. جامعه آماری شامل بانک های تجاری سراسر کردستان است. حجم نمونه (210) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد که 230 پرسشنامه با در نظر گرفتن 10 درصد اضافی توزیع شد. در نهایت 218 پرسشنامه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای جمع‌آوری داده‌های مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد و برای جمع‌آوری اطلاعات عملکرد مالی از اطلاعات مالی درآمد و سودآوری بانک‌ها طی سال‌های 1386 تا 1391 استفاده شده است. همچنین روایی پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط خبرگان تایید شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0 به دست آمد.

Research paper thumbnail of Assessing the Effect of Stock Liquidity on Investment in Listed Companies on Tehran Stock Exchange

نقدینگی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران هنگام انتخاب PO مناسب از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نقدینگی سرمایه گذاری بیشتر برای سرمایه گذاران هنگام انتخاب یک سبد مناسب از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین نقدینگی سهام و سرمایه گذاری در شرکتهای ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این یک تحقیق سابق و تحلیلی است که از تجزیه و تحلیل داده های پانل از 112 شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره استفاده می کند ، از سال 2006 تا 2011 گسترش می یابد. از برنامه های نرم افزاری مختلف به منظور تجزیه و تحلیل داده هایی مانند SPSS20 ، Eviews7 ، استفاده شده است. و minitab16. یافته های به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که بین نسبت نقدینگی سهام و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت شرکت های ذکر شده رابطه مستقیمی معنی داری وجود دارد. علاوه بر این ، می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی سهام ، نرخ رشد موجودی های شرکت و 39 سال و نرخ رشد دارایی های کل به طور مثبت و به طور مستقیم با یکدیگر همراه است.

این مقاله با هدف ارزیابی رابطه بین کیفیت گزارش و کارآیی i. علاوه بر این ، این مقاله با هدف ارزیابی رابطه بین کیفیت گزارش دهی و کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای ثبت شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 2010-2014 (تقویم ایران) انجام شده است. جمعیت شامل شرکتهای تولیدی است که در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده اند و نمونه آماری شامل 126 شرکت است. برای کشف فرضیات تحقیق ، از داده های ثانویه و همچنین از ترازنامه های حسابرسی شده برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. داده ها با استفاده از روشهای توصیفی و استنباطی در دو سطح و از طریق تست های پانل Yapold مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. قابلیت اطمینان برای متغیرها با استفاده از روش های Luin ، Leen و Chu برای داده های مربوط به مطالعه تأیید شده است. نتایج حاصل از مطالعه توسط داده های مالی و پولی شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای بین سالهای 2010 تا 2014 به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این نشان داده شد که نه تنها شرکت هایی که از ویژگی های بالاتر گزارش استفاده می کردند ، سرمایه گذاری بهتری داشتند.

Research paper thumbnail of The evaluation on the effect of privatization on earnings management in assigned corporate

تحقیقات حاضر تأثیر خصوصی سازی بر مدیریت درآمد در دولت اختصاص یافته را ارزیابی می کند. تحقیقات فعلی بیشتر تأثیر خصوصی سازی بر مدیریت درآمد در شرکت های دولتی اختصاص داده شده را ارزیابی می کند. فرضیه اصلی شامل پنج فرضیه است. مدیریت درآمد یک متغیر وابسته در این مطالعه است و از مدل تنظیم جونز برای اندازه گیری آن استفاده می شود. این مدل نیاز به محاسبه دقیق تعهدی های اختیاری دارد. متغیرهای مستقل متغیرهای خصوصی سازی ، راندمان دارایی ها ، بازده سهام ، اندازه شرکت و اهرم مالی هستند. این تحقیق همبستگی توصیفی بر اساس داده های یکپارچه است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده شد. نمونه این تحقیق شامل 67 شرکت اختصاص داده شده در طی سال های 2006-2012 است. از نرم افزار Stata برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شده است. نتیجه رابطه معنی داری بین خصوصی سازی و مدیریت درآمد را نشان می دهد که منفی است. بنابراین ، فرضیه اصلی ممکن است در مورد وجود رابطه بین خصوصی سازی و مدیریت درآمد صحیح باشد. فرضیه های دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و وجود دارد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.